Šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas

 

Kredito unijos „Moterų taupa“ nariams

2018 m. kovo mėn. 28 d. 16 val. šaukiamas kredito unijos „Moterų taupa“ eilinis ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos patalpose adresu Parodos g.1-3, Kaunas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Revizoriaus (vidaus audito tarnybos) ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos Paskolų komiteto pirmininko ir nario rinkimas.
  8. Kredito unijos Valdybos pirmininko ir narių rinkimas.
  9. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti, likus 5 dienoms iki susirinkimo, kredito unijos patalpose, adresu Parodos g.1-3, Kaunas. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel. 837 32 44 57, el.p. kumt@lku.lt.

Unijos nariai, negalintys dalyvauti VNS, gali balsuoti iš anksto raštu, pagal Valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo susirinkime tvarką.

Neįvykus 2018 m. kovo mėn. 28 d. KU “Moterų taupa“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo mėn. 30 d. 17 val. Susirinkimas vyks K. Donelaičio g. 2, Kaunas (ŽŪ rūmai).

 

Kredito unijos „Moterų taupa“ Valdyba