Informacija apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sprendimus

Informacija apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sprendimus

Kredito unijos „Moterų taupa“ nariams

2018 m. kovo 30 d. 17:00 val. įvykusiame kredito unijos „Moterų taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, vykusiame adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas, buvo vienbalsiai priimti šie sprendimai:

  1. Patvirtinti 2017 m. revizoriaus (vidaus audito tarnybos) ataskaitą.
  2. Patvirtinti 2017 m. valdybos ataskaitą.
  3. Patvirtinti 2017 m. paskolų komiteto ataskaitą.
  4. Patvirtinti 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaitą.
  5. Patvirtinti 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.
  6. Patvirtinti 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
  7. Kredito unijos paskolų komiteto sudėtis nesikeičia, šis darbotvarkės klausimas nebuvo nagrinėtas.
  8. Kredito unijos valdybos sudėtis nesikeičia, šis darbotvarkės klausimas nebuvo nagrinėtas.
  9. Išrinkti audito įmonę UAB „Audito tikslas“ atlikti kredito unijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą. Nustatyti 5 000 Eur lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės paslaugoms apmokėti, limitą.
  10. Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Kredito unijos „Moterų taupa“ valdyba