Skundų nagrinėjimas

Remiantis Lietuvos banko 2012 m. sausio 26 d. patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausiai privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, jam nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.

Vartotojas privalo kreiptis į finansų rinkos dalyvį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Finansų rinkos dalyvis privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu įstatymai arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Atsakymas į vartotojo pateiktą skundą raštu pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas skundas, jei vartotojas  skunde nenurodė kitaip.

Pirmiausiai klientas turėtų kreiptis į aptarnaujantį kredito unijos darbuotoją. Jei darbuotojo atsakymas kliento netenkina, jis turi teisę pateikti kredito unijai raštišką skundą. Skundą pateikti klientas gali šiais būdais: el. paštu kumt@lku.lt,  paštu  arba atvykęs į kredito unijos „Moterų taupa“ biurą adresu Parodos g. 1-3, LT-44214 Kaunas.

Tik negavęs atsakymo iš finansų rinkos dalyvio per nustatytą terminą arba gavęs atsakymą, kuris netenkina vartotojo, šis turi teisę pateikti Lietuvos bankui prašymą nagrinėti vartojimo ginčą, kad būtų apgintos pažeistos arba ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai. Į Lietuvos banką vartotojas gali kreiptis raštu arba elektroniniu būdu per vienus metus po kreipimosi į finansų rinkos dalyvį.

Dokumentus reikėtų pateikti Lietuvos bankui šiuo adresu ar el. paštu:

Lietuvos bankas
Priežiūros tarnyba
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius
Lietuva

pt@lb.lt
Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai